Anatomy

PCM
Department of Anatomy
Phramongkutklao College of Medicine
AnatoMY

ID

AnatoMYID for access score of three block course


Login


Enter with AnatoMYID

Change Password


Enter with AnatoMYID
Fail to Login, Please contact 023547760


นายทหารสัญญาบัตร
พ.อ.หญิง ผศ.ธัญญารัตน์ กุญชรบุญ

หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์

พ.อ.มานพ ชัยมัติ

รองหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์

พ.ท.หญิง มาลี จันทร์ภู่

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์
พ.ท.รัตนเศรษฐ์ วนิชานนท์

อจ.ภกว.กศ.วพม.

ร.อ.หญิง ปิยาณี ศรียา

อจ.ภกว.กศ.วพม.
ร.อ.หญิง ปิยะฉัตร จันทร์เสละ

อจ.ภกว.กศ.วพม.

ร.ท.ปกรณ์ คุปต์กาญจนากุล

อจ.ภกว.กศ.วพม.
ร.ท.หญิง ณัชชา หล่อสุวรรณรัตน์

อจ.ภกว.กศ.วพม.นายทหารประทวน
จ.ส.อ.ถาวร พลเผือก

นายสิบกายวิภาค

ส.ต.ทรงพล สุพร

เสมียน ภกว.กศ.วพม.
ลูกจ้างประจำ
นายศักดา งีสันเทียะ

พนักงานรักษาศพ


พนักงานราชการ


นายวสันต์ เมืองเชียงหวาน

พนักงานรักษาศพ

น.ส.ทิพมาศ จันทมาลย์

พนักงานบริการ


น.ส.จันจิรา วรเมท

พนักงานบริการ

นายภานุวัตร์ เมืองมูล

พนักงานรักษาศพลูกจ้างชั่วคราว
น.ส.ปิยวรรณ สิงหกมล

ลูกจ้างชั่วคราว


รายนามอดีตหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์
พล.ต อโณชัย แย้มยิ้ม

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2519 - 2526

พ.อ.หญิง พูนศรี บุญปาลิต

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2526 - 2529
พล.ต. สุรพล ครุธเวโช

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2529 - 2530

พล.อ.ชูฉัตร กำภู ณ อยุธยา

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2530 - 2534
พล.ต.สันติ เตกาญจนวนิช

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2534 - 2540

พ.อ.หญิง รศ.ศิริรัตนา วนิชานนท์

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2540 - 2546
พ.อ.หญิง ผศ. อุทุมพร พิทักษ์สาลี

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2546 - 2549

พ.อ.ผศ.ประสาร เศรษฐนันท์

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2549 - 2550
พ.อ.หญิง ผศ. โกสุม ชีนเศรษฐกิจ

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2550 - 2554

พล.ต.หญิง ผศ. นภวรรณ สุอาชาวรัตน์

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554 - 2558
รายชื่อผู้บริจาคร่างกายที่ยังไม่ได้รับบัตรและพินัยกรรม

***หมายเหตุ : เลือก ปี พ.ศ. ที่ท่านมาบริจาคร่างกายฯ ท่านที่มาบริจาคร่างกายช่วงสิ้นปี ถ้าหาชื่อไม่เจอ ให้ท่านดู ปี พ.ศ. ถัดไป